Lopende projecten

ICT Kompas

Doelstelling:

 • Ontwikkelen van een tool waarbij een school een doelgericht ICT-beleidsplan kan ontwerpen

Methodiek:

 • Bestaande modellen vergelijken
 • Evalueren in diverse werkgroepen van een conceptmodel
 • Aftoetsen

Einddatum: november 2016

Sluit aan bij de advies of evaluatiegroep of op de hoogte blijven?
Stuur uw naam door via www.edubit.be/link/inschrijvenprojecten


 

ICT-BUDGET OP SCHOOL...

 • Is BYOD duurder / haalbaar voor onze school?
 • Ik krijg extra middelen van de inrichtende macht, hoe investeer ik dit het best?
 • Kiezen voor 10 digitale borden, of een tabletklas, of mini-computer of laptops? 

Wat kost ICT-infrastructuur inzake: 

 • aankoop
 • opstelling en in gebruikname
 • beheer
 • onderhoud 
 • gebruik
 • verwerking nadien (afvalbeheer)

Doelstelling:
De ICT-budgettool moet helpen om een helder zicht te brengen op de kosten die ICT met zich meebrengt en moet diverse simulaties mogelijk maken. 

Methodiek:
Evaluatie van bestaande budgettools en optimalisatie op basis van evaluatiegesprekken en pilootprojecten

Einddatum: november 2016

Meerwerken of op de hoogte blijven?
Scrhijf in via www.edubit.be/link/inschrijvenprojecten


 

BYOD op school

Doelstelling:
Ontwikkelen van een draaiboek waarmee scholen een BYOD-beleid kunnen uitstippelen en evalueren. Omvat een beschrijving, visieontwikkelaar, checklists

Methodiek:
Op basis van bestaande beleidsteksten en evaluatie in gebruikersgroepen in Vlaanderen en Nederland ontwerpen van een draaiboek

Einddatum:
November 2016

Meerwerken of op de hoogte blijven?
Scrhijf in via www.edubit.be/link/inschrijvenprojecten


Statuut ICT-coördinator

Probleemstelling
Het statuut op zich (aantal werkuren, verloning, vakantieregeling, mogelijkheid van vaste benoeming) verschilt naargelang het niveau waar men werkt (lager onderwijs, secundair onderwijs, volwassenonderwijs / basiseducatie, hoger onderwijs). Daarnaast is ook de werkinvulling erg verschillend en is de werklast hoog doordat middelen laag en verwachtingen hoog zijn. Diploma vereisten zijn te laag (hoger secundair volstaat soms) en de functieomschrijving meestal te ruim waarbij men in principe vooral ICT-pedagogische taken wenst te laten uitvoeren, maar meestal terug moet vallen op technische taken. 

Doelstelling:
De diverse problemen die eigen zijn aan het werk van de ICT-coördinator ter sprake brengen op beleidsniveau

Methodiek

Organiseren van overlegmomenten tussen directies, ict-coordinatoren, onderwijsverstrekkers en beleidsverantwoordelijken.

Einddatum
augustus 2016.

Meerwerken of op de hoogte blijven?
Scrhijf in via www.edubit.be/link/inschrijvenprojecten


 

iSafety: informatie en ict-veiligheid op school? 

Doelstelling:
Ontwikkelen van een iSafetyKit waarmee scholen hun informatie -en ict veiligheid kunnen evalueren en bijsturen

Methodiek:

 • Opstellen van een iSafetyKit met checklist en evaluatieomgeving op basis van ISO 27000, ISO 27001 en aanverwanten, en op basis van diverse regels 
 • Verzorgen van studiedagen waarbij directies en ICT-coördinatoren aangeleerd worden met ICT-screeningtools te werken die in de iSafetyKit zitten
 • Begeleiden van scholen die het iSafety traject willen volgen

Start
Dit project is gestart in augustus 2015 en zal breder bekend gemaakt worden vanaf januari 2016.  

Meerwerken of op de hoogte blijven?
Scrhijf in via www.edubit.be/link/inschrijvenprojecten